tel: +48 602 225 937 e-mail: biuro@pompy-ciepla.waw.pl

Badanie szczelności powietrznej domów

Nowoczesny dom powinien być maksymalnie szczelny a wymiana powietrza powinna odbywać się w sposób kontrolowany. Budynki nie są jednak idealne i przez istniejące nieszczelności dochodzi w nich do niepożądanej  wymiany powietrza, co zwiększa straty ciepła. Niekontrolowana wymiana powietrza w nieszczelnym budynku np. wskutek naporu wiatru może znacząco zwiększyć koszty ogrzewania.

Oferujemy kompleksowe badanie szczelności powietrznej domów zgodnie z normą PN-EN 13829 (Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora).

Test szczelności powietrznej domów polega na wytworzeniu w budynku określonego podciśnienia lub nadciśnienia, np. 50 Pa i zmierzeniu krotności wymiany powietrza w tych warunkach. Współczynnik  n50 krotności wymiany wynoszący np. 2,0 przy różnicy ciśnień między wnętrzem budynku a otoczeniem równym 50 Pa oznacza, że powietrze zawarte w kubaturze budynku jest wymieniane 2krotnie w ciągu godziny.

Przed rozpoczęciem badania szczelności powietrznej, budynek należy przygotować zamykając  i uszczelniając okna, drzwi i zaklejając wszystkie inne otwory, przez które powietrze z zewnątrz mogłoby dostać się do budynku.

Po to aby budynek był energooszczędny musi spełniać wymogi szczelności.

Zgodnie z wymaganiami budowlanymi (WT2008/WT2014) poziom szczelności domów w próbie n50 tj. przy różnicy ciśnień 50 Pa powinien wynosić:

  • 1,5/h - dla budynków z wentylacją mechaniczną;
  • 3,0/h - dla budynków z wentylacją grawitacyjną.

Budynki pasywne i energooszczędne kwalifikujące się do programu dopłat NFOŚiGW powinny charakteryzować się krotnością wymiany powietrza n50 tj. przy różnicy ciśnień 50 Pa:

  • 0,6/h - dla budynków w standardzie NF15;
  • 1,0/h - dla budynków w standardzie NF40.

Szczelność powietrzną domów sprawdzamy przy pomocy urządzenia Retrotec, które składa się ze specjalnego wentylatora osadzonego w otworze drzwiowym i sprzężonego z komputerem. Efektem przeprowadzonego testu jest raport określający parametry szczelności domu. Dodatkowo lokalizujemy i oznaczamy miejsca  nieszczelności z wykorzystaniem wskaźników dymnych, technik termowizyjnych i termoanemometrów.

Wszystkie informacje wynikające z badania szczelności klient otrzymuje w formie raportu. Dane z raportu są podstawą do przeprowadzenia prac naprawczych tak, aby budynek spełniał wyżej przedstawione wymogi.  

Badanie szczelności powietrznej domów jest wymagane w przypadku potrzeby uzyskania certyfikatu budynku energooszczędnego lub pasywnego.  Przy zakupie nieruchomości badanie może uchronić nas przed nabyciem obiektu w złym stanie technicznym. Jest też pomocne w negocjacjach cenowych, gdyż jednoznacznie ujawnia wady budynku. Pomiary szczelności warto wykonać też w trakcie budowy po to, by móc stosunkowo łatwo dokonać poprawek. Po zakończeniu budowy byłoby to znacznie bardziej kosztowne.